വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നതും പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ളതും മണ്ണ് വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതും കൃഷി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വനം, ജലസേചനം, നഗരവികസനം മറ്റ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ മണ്ണിനങ്ങളേ ബെഞ്ച്മാർക്ക് മണ്ണായി കണക്കാക്കുന്നു. ബെഞ്ച്മാർക്ക് മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വർഗ്ഗീകരണത്തിലും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മറ്റ് മണ്ണിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാം. ബെഞ്ച് മാർക്ക് മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ പരസ്പരബന്ധം, മറ്റ് സമാന മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം പ്രവചിക്കൽ, കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ എന്നിവയിൽ സഹായിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ 27 വ്യത്യസ്‌ത ഭൂവിഭവ മേഖലകളിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് മണ്ണുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടു. ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് മണ്ണുകൾ നിലവിലുള്ള സ്ഥാപിതമായ മണ്ണ് ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തവയാണ്. ഈ എൺപത്തിരണ്ട് ബെഞ്ച്മാർക്ക് മണ്ണുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭൂവിഭവ മേഖലയിലോ കാർഷിക പരിസ്ഥിതി മേഖലയിലോ ഉള്ള ഏറ്റവും വിപുലമായ മണ്ണിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ടാക്സോണമിയിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു.