ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

BT Smart Search

FacebookTwitterGoogle Plus

MISSKCoursesCONSULTANCY SERVICESWATERSHED ATLASPUBLICATIONSIWDMK TRAINING

ഓഫീസുകളുടെ മേല്‍വിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പരും


തിരുവനന്തപുരം

    1    മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ സംരക്ഷണ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,  സെന്‍ട്രല്‍ പ്ലാസാ ബില്‍ഡിങ്ങ്, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം 695014    0471 2339800    soildirector@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡ3യറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കെ.എ.ഐ.സി.ഒ ബില്‍ഡിംഗ്‌സ്, ഫോര്‍ട്ട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം    0471 2469709    adsstvm@gmail.com    
    3    മണ്ണുസംരക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, അരുവിക്കര സ്‌ക്കിം, വഞ്ചിയൂര്‍    0471 2478030    adscaruvikkara@gmail.com    
    4    പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സോയില്‍ കെമിസ്റ്റിന്റ കാര്യാലയം, സെന്‍ട്രല്‍ സോയില്‍ അനലറ്റിക്കല്‍ ലാബ്, പാറോട്ടുകോണം, നാലാഞ്ചിറ പി.ഓ. തിരുവനന്തപുരം 695015    0471 2541176    psc.csal@gmail.com    
    5    ദക്ഷിണമേഖല മണ്ണുപര്യവേക്ഷണ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കെയ്‌ക്കോ ബില്‍ഡിംഗ്‌സ്, ഫോര്‍ട്ട് പി.ഒ.    0471 2468237    ddsstrivandrum@gmail.com    
    6    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,എ ബ്‌ളോക്ക്, 4-ാം നില, എഫ് 5, സിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍, കുടപ്പനക്കുന്ന്, തിരുവനന്തപുരം    0471 2732648    dscotvpm@gmail.com    
    7    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, നെയ്യാറ്റിന്‍കര പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം    0471 2222712    soilconservationnta@gmail.com    
    8    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കിളിമാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം    0470 2675748        

കൊല്ലം

    1.    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, മുല്ലത്തറ അപ്പാര്‍ട്ടമെന്റ്, ജവഹാര്‍ ജംങ്ഷന്‍, കൊല്ലം 691001    0474 2767121    adsskollam@yahoo.in    
    2    മണ്ണു സംക്ഷണ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,ഐ.ഡബ്ല്യൂ,ഡി.എം.കെ, ബസ്റ്റാന്റിനു സമീപം, ചടയമംഗലം, കൊല്ലം 691534    0474 2475051    iwdmkerala@gmail.com    
    3    അസിസ്റ്റന്റ് മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം    0476 2837080    adscskta@gmail.com    
    4    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, രവി ചേംബേഴ്‌സ്, താമരക്കുളം, ബെന്‍സിഗര്‍, ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കൊല്ലം - 691001     0474 2768816    dscokollam@gmail.com    
    5    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, കൊട്ടാരക്കര    0474 2452828    scoktr@gmail.com    
    6    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, കൊട്ടിയം    0474 2535572    scokottiyam@yahoo.co.in    

പത്തനംതിട്ട

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,2-ാം നില,ലേക്ത് ബില്‍ഡിംഗ്, ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്കു പുറകുവശം, ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് ലെയ്ന്‍, പത്തനംതിട്ട 689645.    0468 2323105     soilsurvey@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം.എം.റ്റി. എസ്സ്. കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ കോപ്ലക്‌സ്, സ്റ്റേഡിയം ജംങ്ഷന്‍, പത്തനംതിട്ട    0468 2224070    dscopta@gmail.com    
    3    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍,എം.റ്റി.എസ്സ്. കോമേഴ്‌സ്യല്‍ കോപ്ലക്‌സ്, സ്റ്റേഡിയം ജംഗ്ഷന്‍, പത്തനം തിട്ട    0468 2322671    nwdprapta@gmail.com    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, കാര്‍ത്തിക ബില്‍ഡിംങ്ങ്, എന്‍.എസ്.എസ്. ഓഫീസിന് എതിര്‍വശം, കച്ചേരിപ്പടി, തിരുവല്ല    0469 2602664    scothiruvalla@gmail.com    

കോട്ടയം

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 3-ാം നില,  എ ബ്ലോക്ക്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,കോട്ടയം 686001    0481 2300978    adssktm@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ  ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ബില്‍ഡിങ്ങ്, കളക്‌ട്രേറ്റ് പി.ഒ. കോട്ടയം 686002    0481 2568519    dscoktm@gmail.com    
    3    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ സ്റ്റേഡിയം ബില്‍ഡിംങ്ങ,് കോട്ടയം    0484 2412892    scochry@gmail.com    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, പാലാ    0482 2200492    swcopala@gmail.com    

ആലപ്പുഴ 

   1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, തൊണ്ടന്‍കുളങ്ങര വാര്‍ഡ്, അവലുകുന്ന്.    0477  2236293    adssalappuzha@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ബില്‍ഡിങ്ങ്,  3-ാം നില കളക്‌ട്രേറ്റ്      0477  2254927    dscoalappuzha@gmail.com    
    3    സീനിയര്‍ കെമിസ്റ്റ്, റീജനല്‍ സോയില്‍ അനലറ്റിക്കല്‍  ലാബ്, തൊണ്ടന്‍കുളങ്ങര വാര്‍ഡ്, കുറുപ്പന്‍സ് ബില്‍ഡിംഗ്, എ.എം.സി-1/687 അവലുകുന്ന് പി.ഒ    0477  2236294    rsalalappuzha@gmail.com    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,രണ്ടാം നില, ചേര്‍ത്തല പി.ഒ, ആലപ്പുഴ     0477 2254927    scochertala@gmail.com    
    5    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,ഒന്നാം നില, ചെങ്ങന്നൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ    0479 2456552    scocgnr@gmail.com    

എറണാകുളം 

   1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം. ഓള്‍ഡ് ബ്ലോക്ക്, എറണാകുളം. 3-ാം നില, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,    0484 2421509    adssektm@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കാക്കനാട് പി.ഒ, എറണാകുളം.    0484   2423301    dscoekm@gmail.com    
    3    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, കോലഞ്ചേരി പി.ഒ, എറണാകുളം 0682311    0484 2765327    scok@gmail.com    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മുടവൂര്‍ പി.ഒ. മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം    0485 2814939    scomekm@gmail.com    

ഇടുക്കി

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം , തരണയില്‍ ബില്‍ഡിങ്ങ്, തൊടുപുഴ    0486 2228725    adssidukki@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,മൂലമറ്റം, ഇടുക്കി    0486 2252650    dscoidk@gmail.com    
    3    അസിസ്റ്റന്റ് മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്‍, ഇടുക്കി പ്രൊജക്ട്, കലയത്തിനാല്‍, കട്ടപ്പന    0486 8273322    adsckattappana@gmail.com    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, ഇടുക്കി കോളനി  പി. ഒ,  വാഴത്തോപ്പ്, ഇടുക്കി 685 589    0486 2236396    idukkisco6@gmail.com    
    5    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, പീരുമേട്, ഇടുക്കി 685537    0486 9232157    scopeermad@yahoo.co.in    

തൃശ്ശൂര്‍

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,ചെമ്പുകാവ് പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍.    0487 2323965    soilsurveythrisur@yahoo. co.in    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ബില്‍ഡിങ്ങ്, അയ്യന്തോള്‍.    0487 2360426    dscothrissur@gmail.com    
    3    സീനിയര്‍കെമിസ്റ്റ് റീജനല്‍ സോയില്‍ അനലറ്റിക്കല്‍  ലാബ്, ബ്ലോക്ക് - 2, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍    0487 2327140    rsaltcr@rocketmail.com    
    4    ഉത്തര മേഖല മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റഷന്‍, ഒന്നാം നില,ചെമ്പുകാവ് പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍.    0487 2321296    ddsoilsurveytsr@gmail.com    
    5    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ചാലക്കുടി,   തൃശ്ശൂര്‍ 680 307    0480 2707710    scochalakkudy@gmail.com    
    6    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, കോടതിക്കു സമീപം, വടക്കാഞ്ചേരി പി.ഒ. തൃശ്ശൂര്‍     0488 4235426    scunitwky@gmail.com    

പാലക്കാട്

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, 2-ാം നില, പാലക്കാട് -678001    0491 2505455    adsspalakkad@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,പാലക്കാട് -678001    0491 2505860    dscopkd@rediffmail.com     
    3    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, 3 –-ാം നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണിയാംപുരം  ഒറ്റപ്പാലം പി.ഒ, പാലക്കാട് 679104    0466 2248217    scootppkd@gmail.com    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, ആലത്തൂര്‍, ഡോര്‍ നമ്പര്‍ 3/639, 4 -ാം നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  സ്വാതി ജംഗ്ഷന്‍ ആലത്തൂര്‍, പാലക്കാട്      0492 2223430    soilconservation officealathur@gmail.com    

മലപ്പുറം

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ബി.3 ബ്ലോക്ക്,ഒന്നാം നില, മലപ്പുറം.    0483 2739001     soilsurveymalappuram@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം. ഇന്‍ഡസ്ട്രീയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡ്, മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം.    0483 2767872    dscomanjeri@gmail.com    
    3    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍,ജസീല കോപ്ലക്‌സ്, നിലമ്പൂര്‍ റോഡ്    0483 2765953    scomanjeri@bsnl.in    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍,കെ. എന്‍.ഇ.എസ്. റ്റി. ഹൗസ്, പെരിന്തല്‍മണ്ണ പി.ഒ. മലപ്പുറം    0493 3229727    scopmn@gmail.com    

കോഴിക്കോട്

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ബി. ബ്ലോക്ക് , അഞ്ചാം നില, കോഴിക്കോട് 673020    0495 2371060    adsoilsurveykozhikode@gmail.com    
    2    സീനിയര്‍കെമിസ്റ്റ് റീജനല്‍ സോയില്‍ അനലറ്റിക്കല്‍  ലാബ്,  ഡി ബ്ലോക്ക് , മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മൂന്നാം നില, കോഴിക്കോട്     0495 2372040    rsalkkd@gmail.com    
    3    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം. സി ബ്ലോക്ക് , മിനി  സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആറാം നില, കോഴിക്കോട്  673020    0495 2370790    dscokkd@gmail.com    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, വടകര, കോഴിക്കോട് - 673325    0496 2515788    scovdaka@gmail.com    
    5    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, താമരശ്ശേരി, കോഴിക്കോട് -673525    0495 2223672    scothamarassery@gmail.com    

വയനാട്

    1    ജോയിന്റ് മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്‍,കബിനി പ്രൊജക്ട് ,അരുണ്‍ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, മുന്‍സിപ്പല്‍ ബസ്റ്റാന്റി നു സമീപം,കല്‍പ്പറ്റ, വയനാട് 673121    0493 6205732    jdscrvp@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം , മീനങ്ങാടി പി.ഒ. വയനാട്.    04936 246330    adsswayanad@gmail.com    
    3    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം. സി ബ്ലോക്ക് , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കല്‍പ്പറ്റ നോര്‍ത്ത് പി.ഒ, വയനാട്    04936 203756    dscowyd@gmail.com    
    4    സീനിയര്‍കെമിസ്റ്റ് ഹൈടെക്ക്  സോയില്‍ അനലറ്റിക്കല്‍  ലാബ്,എ ബ്ലോക്ക്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കല്‍പ്പറ്റ നോര്‍ത്ത് പി.ഒ, വയനാട്    04936 207750    hsalwyd@gmail.com    
    5    അസിസ്റ്റന്റ് മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്‍, എന്‍ജിനീയിറിംങ് ഹൈഡ്രോളി സബ് ഡിവിഷന്‍,     കബനി പ്രൊജക്ട്, പി.ബി.എം.ഹോസ്പിറ്റല്‍, മീനങ്ങാടി.    04936 247160    adsc_esmgdi@yahoo.com    
    6    അസിസ്റ്റന്റ് മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്‍, മാനന്തവാടി, കബനി പ്രൊജക്ട്,ബില്‍ഡിംഗ് നംബര്‍ വി.പ്.6, 5-ാംമൈല്‍  04935 227163    adscmndy@gmail.com    
    7    അസിസ്റ്റന്റ് മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്‍, കബനി പ്രൊജക്ട്, വൈത്തിരി പി.ഒ, വയനാട് 673576    04936 255227    adscvythri@gmail.com    
    8    അസിസ്റ്റന്റ് മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്‍,കനിയാംബറ്റ സബ് ഡിവിഷന്‍, ആര്‍.വി.പി.കബനി ,പി.ബി.എം.ഹോസ്പിറ്റല്‍, മീനങ്ങാടി.    0493 6247430    adsckk@gmail.com    
    9    അസിസ്റ്റന്റ് മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്‍, കബനി പ്രൊജക്ട്, കാരയ്ക്കാമല, വയനാട് 670 645    04935 227565    adsckarakkamala@gmail.com    
    10    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മാനന്തവാടി, വയനാട് 670 645.    04935 241482    scomndy@gmail.com    
    11    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, കാനറാ ബാങ്ക് ബില്‍ഡിംങ്, മീനങ്ങാടി  പി.ഒ. വയനാട്    0493 6248270    soilconsmgdi@gmail.com    

കണ്ണൂര്‍

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , എഫ്. ബ്ലോക്ക് , രണ്ടാം നില, കണ്ണൂര്‍ 670 002    0497 2712818    adsskannur@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം. , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ് പി.ഒ, കണ്ണൂര്‍ 670 002    0497 2768260    dscoknr@gmail.com    
    3    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,മൂന്നാം നില, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂര്‍    0460 2200058    sco_tmb@bsnl.in    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, സിന്റിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ബില്‍ഡിംങ്ങ്, നാരങ്ങാപുരം, തലശ്ശേരി പി.ഒ.    0490 2341560    tlysco@gmail.com    

കാസര്‍ഗോഡ്

    1    ജില്ലാ മണ്ണു പര്യവേക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , എഫ്. ബ്ലോക്ക് , വിദ്യാനഗര്‍ പി.ഒ. കാസര്‍ഗോഡ്    04994 257450    adssksgd123@gmail.com    
    2    ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, എഫ്. ബ്ലോക്ക് , വിദ്യാനഗര്‍ പി.ഒ. കാസര്‍ഗോഡ്    04994 256658    distsoilksd@gmail.com    
    3    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ റോഡ്, തയലങ്ങാടി പി. ഒ. കാസര്‍ഗോഡ്    04994 230353    scoksd@gmail.com    
    4    മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, കെ.എം. സി. 3 639/1, ഹോസദുര്‍ഗ്ഗ്, കാഞ്ഞങ്ങാട് പി.ഒ, കാസര്‍ഗോഡ്    0467 2209866    soilconskhd@gmail.com    
 

 

Contact us

Directorate of Soil Survey & Soil Conservation
Center Plaza buildings
Vazhuthacaud
Thiruvananthapuram-695 014
Ph: 0471 2778760, 2778761
Fax : 04712338200
 


 

 

www.india.gov.inwww.kerala.gov.in

Visitors Counter

797017